Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Vatten som resurs

Vatten är en grundläggande resurs för allt liv på jorden. Hur vi använder vatten är en viktig del av omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Syftet med den här frågelistan är att förstå upplevelser, erfarenheter och vardagliga praktiker kring vatten som resurs. Frågorna är utformade av ett tvärvetenskapligt projekt som består av två fakulteter vid Lunds universitet, samhällsvetenskap och teknik, samt Helsingborgs stad och RecoLab (www.recolab.se).

Frågelistan besvaras anonymt och deltagande är frivilligt. Bakgrundsuppifter efterfrågas för att sätta svaren i ett sammanhang. Svaren arkiveras och tillgängliggörs för forskning och allmänhet av Folklivsarkivet. 

Cecilia Fredrikson, professor i etnologi, är ansvarig projektledare och nås på cecilia.fredriksson@ses.lu.se

För frågor om arkivering och tillgängliggörande, kontakta Gabi Louisedotter: gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

 

Vattnets betydelse

Vilken betydelse upplever du att vatten har i vårt samhälle? Hur ser ditt förhållande till vatten ut? Har det förändrats över tid och i så fall på vilka sätt? Associera gärna fritt.

Användning av vatten

Hur kommer du i kontakt med vatten i din vardag? Återge minst tre sätt som du använder vatten på till vardags:

På vilka sätt använder du vatten på fritiden, till exempel på tältsemestern, i fritidshuset, eller på semesterresan?

Kan du tänka dig att använda vatten från alternativa källor, såsom privata brunnar, våtmarker eller liknande? Beskriv gärna utmaningar och möjligheter kopplade till dina erfarenheter.

Vattentillgång

Har du upplevt vattenbrist någon gång? Berätta! 

Sparar du undan vatten i reserv och för vilket syfte i så fall? På vilket sätt sparar du vatten och hur mycket?

Lagrar du dricksvatten för händelser av kris? På vilket sätt och hur mycket? Tar du tillvara på regnvatten? Hur går du till väga?

Kan du tänka dig att återanvända vatten i ditt hushåll? På vilka sätt? 

Har du erfarenhet av att rena vatten på egen hand och i så fall hur?

Hur förhåller du dig till att använda duschvatten för bevattning? 

Vad känner du till om återvinning av vatten? 

Ur ditt perspektiv, hur skulle vi kunna hantera vatten mer hållbart? 

Upplever du som medborgare att du kan påverka eller bidra till mer hållbar användning av vatten i ditt område, och i så fall hur / varför inte? 

Vilka nya sätt att hantera vatten på skulle du säga är mer hållbara? 

Vattnets vägar

Vet du vart vattnet som använts i ditt hushåll tar vägen? Vet du vilken källa vattnet i ditt hushåll kommer ifrån? 

Har du någonsin besökt en vattenreningsanläggning? Hur upplevde du detta?

Funderar du över vattnets kretslopp? Berätta med utgångspunkt från ditt hushåll!

Hur skulle du beskriva vattenrening i förhållande till kretsloppet mellan ditt hushåll och hav/sjö? 

Resurser ur vatten, vatten som resurs

Hur ställer du dig till att använda näringen i avloppsvatten som växtnäring i din trädgård? 

Om det vore mer hållbart att äta mat som gödslats/odlats med avloppsvatten - hur tänker du kring det? 

Vad skulle behövas för att näringsämnen återvunna från avloppsvatten skulle upplevas som rena /säkra för dig? 

Bakgrundsuppgifter
Vattenkonsumtion i liter per dag, försök uppskatta: 
Jag är född (årtal):
Jag är: 
Utbildning:

Vilken kategori beskriver bäst din inkomst per månad i år?

Postnummer:
Boendeform (vardag): 
Nationalitet
(Denna fråga är obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma attanvändas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Den här frågan är obligatorisk att besvara. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistan som metod har använts sedan arkivets början. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare.

Den här frågelistan besvaras anonymt. I den mån personuppgifter förekommer i svaren behandlas de omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person och anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet (http://www.folklivsarkivet.lu.se/kontakt/) om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitets-förvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85.

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet publiceras, lägg till min e-postadress för informationsutskick:
Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en lista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur genom att meddela expedition@folklivsarkivet.lu.se